Regulamin udostępniania podręczników

Regulamin udostępniania podręczników (materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych) uczniom Szkoły Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Łodygowicach

Rozdział I
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa:
a) zasady związane z wypożyczaniem i zapewnieniem uczniom dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych ,
b) tryb przyjęcia podręczników i włączenia ich do księgozbioru szkoły,
c) postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika lub materiałów
edukacyjnych.
2. Wszyscy uczniowie oraz rodzice (opiekunowie prawni) mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem wypożyczania i udostępniania podręczników (materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych)
3. Wypożyczanie podręczników (materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych) podlega rejestracji.
4. Podręczniki wypożyczone do domu przypisywane są imiennie każdemu uczniowi.

Rozdział II
Zadania biblioteki podręczników szkolnych
1. Biblioteka podręczników szkolnych, zwana dalej Biblioteką, gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne.
2. Biblioteka nieodpłatnie:
– wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne mające postać papierową ,
– zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych mających postać elektroniczną,
– przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.
3. Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część podręczników lub materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością pokrycia kosztów nowego podręcznika wraz z płytą.

Rozdział III
Przyjęcie podręczników na stan szkoły
1. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe przekazane szkole w ramach
dotacji zostają przekazane na stan biblioteki.
2. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne
stanowią własność szkoły.
3. Podręczniki, materiały edukacyjne, przekazane szkole w ramach dotacji powinny być
użytkowane przez minimum 3 lata.

Rozdział IV
Udostępnianie zbiorów

Użytkownicy podręczników (materiałów edukacyjnych) szkolnych
1. Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy
uczniowie szkoły, w klasach objętych programem darmowych podręczników,
materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
2. Użytkownicy biblioteki przed rozpoczęciem korzystania ze zbiorów podlegają rejestracji.
3. Uczniowie są rejestrowani w bibliotece szkolnej na podstawie dostarczonych do biblioteki list zgodnych z listą klasy zamieszczoną w dzienniku elektronicznym.

Okres wypożyczenia podręczników (materiałów edukacyjnych)
1. Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego. W szczególnych wypadkach może nastąpić w trakcie roku szkolnego.
2. Podręczniki wypożyczane są na okres 10 miesięcy. Zwracane są do biblioteki najpóźniej w ostatnim tygodniu roku szkolnego w terminie podanym przez bibliotekarza.
4. W przypadku rezygnacji z nauki w Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Łodygowicach uczeń ma obowiązek zwrotu wypożyczonych podręczników oraz materiałów edukacyjnych przed upływem ustalonego terminu.
5. Uczniowie przystępujący do egzaminu poprawkowego po uprzednim ustaleniu z bibliotekarzem zwracają podręczniki lub materiały edukacyjne nie później niż do końca bieżącego roku szkolnego.

Procedura wypożyczania podręczników (materiałów edukacyjnych)
1. Na początku roku szkolnego wychowawcy klas I-III odbierają z Biblioteki podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe i przekazują je uczniom. Komplet podręczników przyporządkowany zostaje imiennie każdemu czytelnikowi.
2. Uczniowie z klas: IV, V, VI, VII i VIII odbierają podręczniki przypisane imiennie do każdego czytelnika według wskazanego przez bibliotekarza harmonogramu.
3. Po wypożyczeniu podręczników lub materiałów edukacyjnych uczniom wychowawcy klas mają obowiązek zapoznać rodziców (opiekunów prawnych) oraz uczniów z Regulaminem wypożyczania i udostępniania bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych.
3. Podczas wypożyczania podręczników uczniowie mają obowiązek sprawdzenia stanu książek i natychmiastowe zgłoszenie ewentualnych uszkodzeń nauczycielowi bibliotekarzowi.
4. Zwrot podręczników następuje w wyznaczonym przez bibliotekarza terminie.

Rozdział V
Odpowiedzialność za wypożyczone podręczniki oraz materiały edukacyjne

Obowiązki ucznia
1. Przez cały okres użytkowania podręczników uczeń dba o właściwe zabezpieczenie
książki przed zniszczeniem (obowiązkowe założenie okładki).
2. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mają obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw.
3. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.
4. Nauczyciel przedmiotu dopilnowuje, aby uczeń właściwie dbał o otrzymany podręcznik.
5. Wraz z upływem terminu zwrotu (koniec roku szkolnego) uczeń lub rodzice powinni
przygotować podręczniki do zwrotu tj. wymazać wpisy ołówkiem, podkleić rozdarte kartki itp., a następnie oddać je do biblioteki szkolnej lub wychowawcy wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (płyty, mapy, plansze itp.).
6. Podczas dokonywania zwrotu podręcznika do biblioteki szkolnej nauczyciel bibliotekarz i wychowawca, dokonują oględzin podręcznika i określają stopień jego zużycia.
7. Nauczyciel bibliotekarz zdejmuje ze stanu ucznia otrzymane podręczniki lub materiały edukacyjne.

Odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie podręczników lub materiałów edukacyjnych
1. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się zabrudzenie, poplamienie, rozerwanie, popisanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które mają wpływ na pomniejszenie wartości użytkowej podręcznika lub materiałów edukacyjnych.
2. Użytkownik, który doprowadził do uszkodzenia materiałów bibliotecznych, zobowiązany jest do ich naprawy, zwrotu kosztów lub odkupienia zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi podręczników nabytych z dotacji na zakup podręczników, materiałów i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.
Kontrola stanu i ilości podręczników
1. Kontrola stanu i ilości podręczników odbywa się na bieżąco po zwrocie wszystkich podręczników do biblioteki szkolnej.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

1. Uczniowie, rodzice i nauczyciele zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.
2. Sprawy sporne pomiędzy wychowawcą, bibliotekarzem i rodzicem rozstrzyga Dyrektor Szkoły.
4. Organem uprawnionym do zmian w niniejszym regulaminie jest Rada Pedagogiczna.
3. Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych , które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie, podejmuje Dyrektor Szkoły.