Szkoła

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w roku 2024

System rekrutacji elektronicznej do szkół ponadpodstawowych:

strona logowania: slaskie.edu.com.pl

Przy założeniu konta (od 13 maja) należy zapisać hasło i login

Data
początkowa
Data końcowa Informacje o etapie działań ucznia (kandydata)
13.05.2024 29.05.2024
15:00
Składanie wniosków o przyjęcie do oddziałów wstępnych, dwujęzycznych, międzynarodowych, sportowych, mistrzostwa sportowego, przygotowania wojskowego oraz do oddziałów wymagających indywidualnych predyspozycji

13.05.2024

17.06.2024
15:00

Składanie wniosków o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych
Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)
03.06.2024 10.06.2024 Przeprowadzenie sprawdzianów kompetencji językowych/predyspozycji językowych, prób sprawności fizycznej oraz uzdolnień kierunkowych. Dokładne terminy znajdują się na stronie danej szkoły, która prowadzi takie oddziały. Wyniki zostaną opublikowane do 12 czerwca w szkole, w której kandydat przystąpił do sprawdzianu oraz w systemie rekrutacji na koncie kandydata

21.06.2024
8:00

05.07.2024
15:00

Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia  (kopie !!!)

Dostarczenie do szkoły I wyboru kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopii zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty

21.06.2024 05.07.2024 Możliwość zmiany decyzji dotyczącej wyboru szkół lub złożenie nowego wniosku
Złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wcześniej złożonego wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.

12.07.2024

Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia

12.07.2024
08:00
18.07.2024
15:00
Potwierdzanie woli podjęcia nauki
Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani, poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowej, także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

19.07.2024

Publikacja list przyjętych do szkoły kandydatów

E-mail ucznia wpisany w systemie rekrutacji musi być dostępny – na tego maila przychodzą powiadomienia z systemu.
Proszę podać nr telefonu do ucznia i co najmniej jednego z rodziców / opiekunów


Uczeń może wybrać 3 szkoły i dowolną ilość kierunków w tych szkołach – od najważniejszego do najmniej ważnego, np.:

  1. KOPERNIK 1A       biol-chem-mat       <– szkoła pierwszego wyboru
  2. ŻEROMSKI 1B       biol-chem-mat
  3. LO 4 1A                   biol-ang-pol
  4. KOPERNIK 1B       geogr-ang-mat
  5. LO 4 1B                   geogr-ang-mat
  6. KOPERNIK 1C       hist-ang-pol
  7. ŻEROMSKI 1C       hist-ang-wos
  8. ŻEROMSKI 1A       fiz-inf-mat               <– najmniej ważny kierunek

Szkoła z kierunkiem wybranym  na pierwszym miejscu jest szkołą pierwszego wyboru i tam załatwia się wszystkie sprawy związane z rekrutacją, tam składa się podanie oraz kopię świadectwa ukończenia szkoły i kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu.

Uwaga! – Oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu składa się w szkole, do której uczeń został zakwalifikowany od 12 do 18 lipca 2024r.