Aktywna Tablica – podsumowanie roku szkolnego 2022/2023

Aktywna Tablica – Rządowy program dla szkół

Szkoła Podstawowa nr 1 w Łodygowicach w roku 2023 z sukcesem przystąpiła do realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki rządowego  programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „ Aktywna tablica” na lata 2020-2024.

  #Aktywnatablica  to program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkołę zgodnie z jej zdefiniowanymi potrzebami oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.

Cel główny Programu #Aktywnatablica   będzie realizowany przez cele szczegółowe:

 • rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, w szczególności w zakresie posługiwania się TIK w procesie kształcenia lub uczenia się;
 • kształtowanie kompetencji społecznych i twórczych uczniów, w tym umiejętności pracy zespołowej;
 • wspieranie innowacyjnych metod pracy;
 • wykorzystanie w praktyce szkolnej zastosowań w różnych konfiguracjach pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK.

W ramach realizacji Programu  #Aktywnatablica  szkoła otrzymane programem wsparcie przeznaczyła na zakup:

 • dwóch dotykowych monitorów interaktywnych,
 • wyposażenia do przetwarzania wizerunku i dźwięku ( kamery internetowe, słuchawki),
 • laptopa,
 • pomoce dydaktyczne do terapii  dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji (w tym: ADHD),  z niepełnosprawnością  intelektualną  oraz  dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią
 • Pomoce dydaktyczne do terapii procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym z ADHD, ADD, autyzmem.

Wraz ze złożeniem wniosku o udział w Programie, szkoła zobowiązuje się do zrealizowania między innymi następujących zadań:

 • uczestniczenia przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu;
 • uczestniczenia przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, w tym:
 • udziale w co najmniej 3 spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli,
 • zorganizowaniu w szkole, w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu,
 • dzieleniu się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk;
 • wyznaczenie szkolnego e-koordynatora (którego zadaniem jest koordynacja działań w zakresie stosowania TIK w szkole) oraz powołanie nauczycielskich zespołów samokształceniowych, które wspierają dyrektora i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK;
 • wykorzystywania TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły uczestniczącej w Programie, w liczbie co najmniej 5 godzin zajęć edukacyjnych średnio w każdym tygodniu nauki w każdym roku szkolnym realizacji Programu począwszy od dnia zainstalowania i uruchomienia pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach Programu;

Więcej na temat programu można dowiedzieć się na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nowelizacja-programu-aktywna-tablica

 

24 czerwca 2023r.

PODSUMOWANIE REALIZACJI ZADAŃ  W RAMACH UDZIAŁU W RZĄDOWYM PROGRAMIE „AKTYWNA TABLICA”

1. Uczestniczenie przez grupę 5 nauczycieli szkoły w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu

 • Sieć koordynatorów szkół uczestniczących w programie Aktywna Tablica – Edycja 2022
 • „TIK w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w klasach 1-3”
 • „Bezpłatne narzędzia TIK, które wspierają interakcję na lekcji i podniosą atrakcyjność Twoich zajęć”

2. Uczestniczenie w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, w tym:

 • udział w 3 spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli:
  Sieć współpracy nauczycieli informatyki – RODN „WOM” Bielsko-Biała
 • zorganizowanie w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu,

–  Lekcja otwarta pt.: Uczucia i emocje” – lekcja prowadzona przez pedagoga specjalnego z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej z wykorzystaniem narzędzi TIK

– Lekcja otwarta pt.: Gry i zabawy matematyczne” – lekcja prowadzona przez pedagoga specjalnego z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej z wykorzystaniem narzędzi TIK

 • dzielenie się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TI – nasze scenariusze zajęć są zamieszczone na stronie szkoły: www.lodygowice.edu.pl
 • dzielenie się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie scenariuszy, przykładów dobrych praktyk, platform i stron z  cyfrowymi zasobami edukacyjnymi na stronie internetowej szkoły w zakładce „Aktywna Tablica”
 1. Wyznaczenie szkolnego e-koordynatora oraz zespołu nauczycieli do koordynowania działań w zakresie stosowania TIK  w szkole

– Ewelina Okrzesik, Grzegorz Ewak, Gabriela Kubica, Aneta Karkos, Iwona Bary- Prochownik, Monika Sanetra – Kała, Aleksandra Błaszczak

 1. Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły, w liczbie co najmniej 5 godzin zajęć edukacyjnych średnio w każdym tygodniu nauki począwszy od dnia zainstalowania i uruchomienia pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach Programu

Ocena wpływu stosowania TIK w szkołach na zaangażowania nauczycieli w proces nauczania i uczniów w proces uczenia się.

Zastosowanie monitora interaktywnego  umożliwiło  uczniom oraz nauczycielom możliwość rozwijania umiejętności stosowania nowoczesnej technologii informacyjno-komunikacyjnej, a tym samym doprowadziło do podniesienia jakości i efektywności nauczania. Podczas procesu nauczania i uczenia się, zakupiony zestaw dla nauczyciela, monitor oraz inne będące w szkole narzędzia TIK były wykorzystywane do:

 • tworzenie przez nauczycieli zasobów dydaktycznych, do wykorzystania na tablicach interaktywnych w innych salach,
 • wykorzystywania zasobów edukacyjnych za pośrednictwem różnych platform;
 • swobodnego wyświetlania treści z podstawy programowej z e-podręczników lub multibooków oraz ćwiczeń dla całej klasy,
 • ciekawych i przystępnych dla uczniów metod w trakcie przekazywania lub wyszukiwania informacji poprzez wyświetlanie materiałów interaktywnych, prezentacji lub filmów edukacyjnych, planszy dydaktycznych, muzyki, prezentacji, ciekawych gier edukacyjnych.

W  podsumowaniu  projektu, podczas wywiadu grupowego, nauczyciele wskazali następujące zalety realizowanego projektu:

 • mnogość i różnorodność programów, możliwości form pracy zmuszających do twórczych poszukiwań,
 • realizacja zajęć lekcyjnych z większą ilością metod aktywizujących oraz położenie nacisku na indywidualizację procesu nauczania,
 • wzbogacanie atrakcyjności przekazu tradycyjnego o filmy, prezentacje, zdjęcia, nagrania, piosenki, wirtualne wycieczki, stosowanie map myśli itp., co powoduje, że uczniowie chętniej i aktywniej biorą w nich udział,
 • łatwiejszy, czytelniejszy, bardziej obrazowy i przystępny sposób przedstawiania zagadnień dotyczących lekcji,
 • wykorzystanie zasobów multimedialnych podręczników, zintegrowanej platformy edukacyjnej i licznych portali edukacyjnych,
 • korzystanie z ćwiczeń interaktywnych, ciekawszych i bardziej atrakcyjnych dla obecnego pokolenia uczniów,
 • udoskonalenie umiejętności obsługi komputera i programów komputerowych przez nauczycieli i uczniów,
 • stosowanie TIK rozwinęło kompetencje cyfrowe uczniów i nauczycieli, wymaga ciągłego doskonalenia ze strony nauczyciela,
 • nastąpiła współpraca nauczycieli w zakresie doskonalenia warsztatu pracy, nauczyciele mogli integrować treści interdyscyplinarne; możliwość szybkiego porozumiewania się między nauczycielami oraz uczniami, pozyskiwanie materiałów, tworzenie i udostępnianie swoich dokumentów, szybsza wymiana doświadczeń,
 • w szybszym tempie kształtowały się kompetencje społeczne i twórcze uczniów i nauczycieli, w tym umiejętność pracy w grupie czy większym zespole,
 • dzięki TIK wzrosła możliwość uzyskania szybkiej informacji zwrotnej od ucznia oraz rozwijanie u uczniów korzystania z różnych źródeł informacji oraz krytycznej oceny treści informacji oferowanych przez Internet,

Korzyści wynikające  z realizacji programu #aktywna tablica:

 • podniesienie kompetencji nauczycieli i uczniów w zakresie stosowania nowoczesnej technologii w procesie efektywnego kształcenia oraz w procesie uczenia się i pracy zespołowej
 • poszerzenie przez nauczycieli bazy dydaktycznej potrzebnej do pełnej realizacji programów nauczania, korzystając z treści oferowanych przez Internet,
 • pogłębianie i szukanie nowych metod i form pracy w zakresie samodoskonalenia warsztatu pracy nauczyciela,
 • pokazanie nowoczesnego spojrzenia na rolę i pracę nauczyciela,
 • wzrost aktywności uczniów, zaangażowania na lekcjach, samodzielności oraz odpowiedzialności za efekty własnego uczenia się, a co za tym idzie poprawy wyników nauczania,
 • szybkiego powtarzania wiedzy i umiejętności zdobytych na poprzednich lekcjach poprzez archiwizację zapisów wcześniejszych treści.
 • wzrost świadomości uczniów i nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa w sieci oraz stosowania praw autorskich do treści edukacyjnych dostępnych w Internecie,

Charakterystyka problemów i barier w realizacji Programu

 • Barierą w realizacji programu był zróżnicowany bazowy poziom umiejętności uczniów oraz nauczycieli wykorzystywania komputera oraz TIK w pracy dydaktycznej. Zdarzały się sytuacje, iż w toku  działań  z nowoczesną technologią  to właśnie uczniowie szybciej nabierali  doświadczenia i umiejętności w obsłudze sprzętu. Dzięki współpracy uczniów i nauczycieli praca stawała się coraz sprawniejsza i wydajniejsza.

Ocena stopnia realizacji przez szkoły lub SOSW zadań wynikających z udziału w Programie

 • Stosowanie TIK w bieżącym roku szkolnym, realizacja wewnątrzszkolnego kształcenia w zakresie TIK  oraz samokształcenia nauczycieli w  celu zintensyfikowania stosowania TIK w procesie edukacyjnym miały znaczący wpływ zarówno na proces nauczania jak i uczenia się.  Nastąpił  znaczny wzrost aktywności uczniów, zaangażowania na lekcjach, samodzielności, a co za tym idzie poprawy wyników nauczania,