Procedury COVID-19

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA NA CZAS PANDEMII

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

obowiązująca w Szkole Podstawowej nr 1
im. Królowej Jadwigi w Łodygowicach

od 1 września 2021 r. do odwołania


Procedury bezpieczeństwa na czas pandemii – 1 września 2021 – plik .pdf do pobrania


I  PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.).
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.).
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. ( Dz. U z 2020r. poz. 872).
 6. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 7. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
 8. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 9. Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r.

 


PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA NA CZAS PANDEMII

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

obowiązująca w Szkole Podstawowej nr 1  im. Królowej Jadwigi  w Łodygowicach

od  1 września 2020 r. do odwołania

 

I  PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.).
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.).
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. ( Dz. U z 2020r. poz. 872).
 6. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 7. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
 8. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

II OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI

 1. Dyrektor szkoły ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa COVID-19.
  2. Umieszcza w widocznym miejscu instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk. 3. Organizuje pracę nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 2. Zaopatruje nauczycieli i innych pracowników w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne / przyłbice.
 3. Przekazuje rodzicom informacje o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o procedurach oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki poprzez umieszczenie procedur na stronie szkoły oraz w dzienniku elektronicznym.
  6. Zapewnia pomieszczenie służące do izolacji dziecka oraz pracownika – gabinet pielęgniarki szkolnej.
 4. Zapewnia codzienną dezynfekcję klamek, stolików, krzeseł itd.
 5. Jest odpowiedzialny za usunięcie przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki).
 6. Ustala tryb nauki tradycyjnej, hybrydowej i zdalnej.

III OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW OBSŁUGI I ADMINISTRACJI

 1. Pracownik, wykonując powierzony zakres zadań, w sposób szczególny dba o higienę rąk, często myjąc je mydłem lub środkiem dezynfekującym; nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
  2. Wykonując prace porządkowe, pracownik wietrzy pomieszczenie, w którym pracuje.
  Powierzchnie dotykowe (biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, blaty do spożywania posiłków i inne przedmioty) regularnie dezynfekuje środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem.
 2. Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, ciągi komunikacyjne regularnie i starannie sprząta z użyciem wody z detergentem.
 3. Personel kuchenny oraz pomocniczy nie może kontaktować się z dziećmi oraz pracownikami opiekującymi się dziećmi.

IV OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI

 1. Nauczyciel pracuje według ustalonego przez dyrektora planu lub harmonogramu, realizując zajęcia opiekuńczo – wychowawcze lub zajęcia dydaktyczne w formie pracy tradycyjnej, hybrydowej lub zdalnej.
 2. Wyjaśnia dzieciom zasady obowiązujące w placówce ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem.
 3. Przestrzega zasad korzystania z placu zabaw, stosując się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących ilości osób przebywających jednocześnie w ww. miejscu (15 osób maksymalnie).
  4. Organizuje wyjścia poszczególnych grup na teren przyległy do szkoły tak, aby grupy nie mieszały się ze sobą.
 4. Unika organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu lub przy jednej zabawce na placu zabaw.
 5. Zachowuje dystans wobec innych pracowników min.1,5 m.
 6. Dba o higienę rąk – często myje je mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.

V OBOWIĄZKI RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH

 1. Rodzice / opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 obowiązującymi od 1 września br. na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Łodygowicach dostępnymi na stronie szkoły oraz w dzienniku elektronicznym oraz ich ścisłego przestrzegania.
 2. Rodzice / prawni opiekunowie są zobowiązani do przyprowadzania / posyłania do placówki dziecka zdrowego – bez objawów chorobowych.
 3. W czasie pobytu dziecka w szkole, w sali lekcyjnej, nie ma obowiązku stosowania przez ucznia maseczki. Jeśli rodzice / prawni opiekunowie decydują się na posiadanie przez dziecko maseczki, wtedy to rodzic / opiekun prawny zobowiązany jest do włożenia dziecku do plecaka odpowiednich ich ilości zapakowanych w woreczku / pudełku.
 4. Noszenie maseczki obowiązuje wszystkich rodziców w czasie przebywania na terenie placówki.
 5. Rodzice przestrzegają wytycznych dotyczących nieprzynoszenia zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów przez dziecko do szkoły.
 6. Rodzice / prawni opiekunowie powinni regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny, m. in. o myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Przypominać o dystansie 1,5 m od innej osoby z pominięciem kontaktów klasowych, które z wiadomych względów – często wspólna ławka – będą bliższe.
 7. Rodzice / opiekunowie prawni przyprowadzający i odbierający dzieci do / ze szkoły są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników placówki oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszący co najmniej 1,5 metra.
  8. Rodzice / opiekunowie prawni są zobligowani do podania aktualnych numerów telefonu wychowawcy klasy / oddziału przedszkolnego, przy czym powinny być to numery obojga dorosłych sprawujących opiekę nad dzieckiem. Każdorazowa zmiana danych kontaktowych podanych do wiadomości w szkole winna być przekazana wychowawcy.
  9. Rodzice / prawni opiekunowie są zobowiązani do odbierania telefonów od pracownika szkoły i niezwłocznego przybycia do szkoły, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.
 8. Rodzice / prawni opiekunowie uczniów najmłodszych proszeni są o niegromadzenie się przed salami klas „0” i odbieranie dzieci według harmonogramu zajęć z zachowaniem reżimu sanitarnego.
 9. Rodzice zobowiązani są do zapoznania się z informacjami umieszczonymi na ulotkach i plakatach umieszczonych w szkole i otrzymanych od nauczyciela oraz do systematycznego sprawdzania informacji zamieszczanych na stronie szkoły oraz w e-dzienniku.

WSKAZÓWKI DLA RODZICA DOT. BEZPIECZNEGO POWROTU  DO SZKOŁY

RODZICU!

 1. Nie posyłaj do szkoły chorego dziecka.
 2. Przestrzegaj Regulaminu funkcjonowania szkoły w czasie trwania epidemii.
 3. Poinformuj szkołę, jeśli domownicy są objęci kwarantanną.
 4. Sprawdzaj na bieżąco informacje od dyrektora szkoły lub nauczycieli.
 5. Zawsze odbieraj telefon ze szkoły. Jeśli nie możesz odebrać, pilnie oddzwoń.
 6. Sprawdzaj, czy dziecko nie ma zbędnych rzeczy w plecaku.
 7. Przypomnij dziecku zasady bezpieczeństwa podczas posiłków.
 8. W miarę możliwości unikaj transportu publicznego w drodze do / ze szkoły. Pomyśl o spacerze, rowerze.
 9. Organizuj dziecku jak najwięcej wolnego czasu na świeżym powietrzu.
 10. Przypomnij dziecku, że zasady bezpieczeństwa obowiązują przed lekcjami i po nich.

VI OBOWIĄZKI UCZNIA 

ZASADY DLA UCZNIA – BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY

UCZNIU!

 1. Masz gorączkę, kaszel lub inne objawy choroby, zostań w domu.
 2. Często myj ręce.
 3. Nie dotykaj oczu, ust i nosa.
 4. Zrezygnuj z podawania ręki na powitanie.
 5. Uważnie słuchaj poleceń nauczyciela.
 6. Używaj tylko własnych przyborów szkolnych.
 7. Spożywaj swoje jedzenie i picie.
 8. Unikaj kontaktu z większą grupą uczniów, np. podczas przerw.
 9. Jeśli czujesz się źle lub obserwujesz u siebie objawy chorobowe, natychmiast poinformuj o tym nauczyciela.
 10. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa przed, w trakcie i po lekcjach.

VII  PRACA SZKOŁY W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM W TRYBIE TRADYCYJNYM

Od 1 września  2020 r. uczniowie rozpoczynają naukę w szkole w formie stacjonarnej przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

 1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego ustalone zostają następujące godziny pracy szkoły: 6.30 – 16.30.
 2. Szkoła będzie zamykana podczas zajęć i otwierana każdorazowo przez osobę na portierni. Dostępne będą dwa wejścia i wyjścia z budynku (klasy 0-V wejście do szkoły i szatni po prawej stronie, kl. VI-VIII po lewej).
 3. Nauczyciele, pracownicy, uczniowie oraz rodzice / prawni opiekunowie zobowiązani są do ograniczenia wizyt w sekretariacie, pokoju nauczycielskim i innych pomieszczeniach szkolnych. Kiedy zachodzi taka konieczność, obowiązuje bezwzględnie założenie maseczki, dezynfekcja rąk oraz utrzymanie dystansu. Zaleca się, aby pisma kierowane do sekretariatu, dyrekcji lub nauczycieli były przesyłane elektronicznie.

Zabrania się uczniom wchodzenia do sekretariatu szkolnego. Wszystkie sprawy uczniowskie od teraz będą załatwiane za pośrednictwem wychowawcy lub innego nauczyciela.

 1. Przebywanie w szkole osób z zewnątrz ogranicza się do niezbędnego minimum, zalecając kontakt: telefoniczny (tel. 33 862 06 27), mailowy (zs1lodygowice@interia.pl) oraz poprzez e-dziennik (zakładka „Wiadomości”).
 2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani tylko przez jednego opiekuna bez objawów chorobowych. Tylko rodzic dziecka 0-I może wchodzić do szkoły i poruszać się jednym wyznaczonym ciągiem komunikacyjnym (korytarzem wzdłuż szatni po prawej stronie prowadzącym do klasy dziecka), zachowując zasady:
 • stosowanie środków ochronnych w postaci osłony ust i nosa,
 • dezynfekcja rąk zaraz po wejściu do szkoły,
 • dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu, innych dzieci i ich rodziców wynoszący minimum 1,5 m.
 1. W celu zapewnienia sposobu szybkiego kontaktu szkoły z opiekunami ucznia rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość (kontakt telefoniczny, e-dziennik).
 2. Szkoła posiada termometr bezdotykowy i dezynfekuje go po użyciu w danej grupie.
 3. Uczniów obowiązuje zakaz samowolnego wychodzenia z budynku i poza teren szkoły w czasie trwania zajęć.
 4. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym, wyznaczonym pomieszczeniu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, niezwłocznie powiadomić rodziców / opiekunów o konieczności odebrania własnym transportem dziecka ze szkoły.
 5. Szkoła organizuje uczniom naukę, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się dzieci na terenie szkoły, m.in. różne godziny przychodzenia uczniów z poszczególnych klas do szkoły, różne godziny przerw w klasach młodszych oraz zajęć na boisku szkolnym, unikanie zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia danej grupy uczniów.
 6. W szkole wszystkich obowiązują ogólne zasady higieny:
 • regularne mycie rąk wodą z mydłem / dezynfekcja rąk (szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety),
 • ochrona podczas kichania i kaszlu,
 • unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 1. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy systematycznie czyścić lub dezynfekować.
 2. Uczeń powinien posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub w szafce w klasie. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 3. Należy regularnie wietrzyć sale oraz części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerw, a w razie potrzeby także w czasie trwania zajęć.
 4. Ze względu na reżim sanitarny zostaje przypisana każdej klasie własna pracownia, a uczniowi stałe miejsce w wyznaczonej ławce, którego nie może zmieniać bez zgody nauczyciela. Podczas przerw uczniowie mają zakaz przemieszczania się po szkole, mogą się poruszać tylko w obrębie danego piętra, z wyjątkiem przejścia do toalety, na obiad do stołówki lub na lekcje z podziałem na grupy.
 5. Sklepik szkolny nie będzie prowadził swojej działalności do odwołania.
 6. Szkoła zapewnia uczniom korzystanie z dystrybutorów wody wyłącznie pod nadzorem opiekuna z zachowaniem zaleceń higienicznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
 7. W celu bezpiecznego korzystania z szatni wprowadza się różne godziny przychodzenia uczniów do szkoły oraz umieszcza środek do dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły.
 8. Dyżur nauczycieli podczas przerw nadal polegać będzie na zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkim uczniom.
 9. Nauczyciel nie może bez wiedzy dyrektora zmieniać samowolnie przydzielonej pracowni danej klasie.
 10. Na lekcjach uczniowie nie muszą zakładać maseczek. W trakcie przerw uczniom klas starszych (IV-VIII) zaleca się stosowanie zakrycia ust i nosa.
 11. Na zajęciach, o ile jest to możliwe, uczniowie powinni zachować dystans 1,5 m zarówno w stosunku do siebie, jak i do nauczyciela.
 12. Należy ustalić z dyrektorem zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych na terenie szkoły.
 13. Rodzicom, których dzieci mają nieusprawiedliwioną absencję szkolną, większą niż połowa nauki w miesiącu, grozi kara pieniężna.
 14. Rodzice / prawni opiekunowie uczniów przewlekle chorych mogą podjąć decyzję, w porozumieniu z dyrekcją szkoły, o przejściu ich dziecka na tryb nauki zdalnej.
 15. Rodzic / prawny opiekun ucznia z chorobą przewlekłą ma prawo wejścia na teren szkoły, zachowując wszystkie wcześniej wymieniane środki bezpieczeństwa.
 16. Przy wejściu głównym do szkoły umieszczone są plakaty z numerami telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala oraz służb medycznych.

Funkcjonowanie oddziału przedszkolnego oraz klas I – III

 1. Rodzice / opiekunowie prawni zobowiązani są przyprowadzać do szkoły tylko dzieci zdrowe.
 2. Nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do szkoły.
 3. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat.
 4. Do szkoły dzieci przyprowadzane są przez tylko jedną osobę dorosłą. Każdy opiekun ma obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk przy wejściu na teren szkoły. Dzieci do szkoły są przyprowadzane / odbierane przez osoby zdrowe. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły.
 • Klasy 0 – opiekun odprowadza i odbiera dziecko z sali lekcyjnej.
 • Klasy I – opiekun może odprowadzać dziecko do sali lekcyjnej tylko na czas adaptacji, czyli przez pierwsze dwa tygodnie, potem tylko pod szkołę.
 • Klasy II – III – opiekunowie mogą odprowadzać dzieci wyłącznie do drzwi wejściowych.
 • Wszyscy opiekunowie dzieci klas 0 – I, wchodząc na teren szkoły, zobowiązani są poruszać się jednym wyznaczonym ciągiem komunikacyjnym (wzdłuż szatni po prawej stronie) z zasłoniętymi ustami i nosem.
 1. Rodzice i opiekunowie prawni przyprowadzający / odprowadzający dzieci do / z szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.
 2. Dziecko nie może zabierać ze sobą do i z placówki niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.
 3. Uczeń ma obowiązek posiadać własne przybory szkolne. Zabrania się wymiany miedzy dziećmi jakimikolwiek przedmiotami, w tym jedzeniem i piciem.
 4. Posiłki powinny być przynoszone w szczelnie zamkniętych pojemnikach i butelkach.
 5. Przerwy między zajęciami regulowane będą przez wychowawców. W celu ograniczenia kontaktu większej liczby dzieci na korytarzu może przebywać wyłącznie jedna klasa.
 6. Organizacja spożywania posiłków na stołówce szkolnej.
 • Uczniowie klas 0 spożywają śniadania w swoich klasach.
 • Uczniowie z nauczycielem udają się na obiad na stołówkę według ustalonego harmonogramu w odstępach 15-minutowych w godzinach 10:45 – 12:30.
 1. W przypadku przejścia szkoły na naukę w trybie hybrydowym lekcje w klasach 0 – III pozostaną bez zmian.

Użytkowanie hali sportowej

 1. Aby zapewnić rotacyjność oraz zmniejszyć ilość uczniów na korytarzu hali sportowej, zaleca się, aby uczniowie idący na wf przerwę przed zajęciami wychowania fizycznego zostali w swojej sali lekcyjnej, a do hali idą dopiero po dzwonku na lekcję.
 2. Przy wejściu na halę obowiązuje zasada dystansu społecznego oraz obowiązkowe odkażanie rąk płynem do dezynfekcji.
 3. Dzieci korzystają z szatni w sposób rotacyjny. Połowa przebiera się w szatni, zachowując bezpieczne odstępy (skrócenie czasu przebywania w szatni do minimum), natomiast druga część grupy oczekuje w bezpiecznych odstępach we wskazanym przez nauczyciela miejscu.
 4. Zabrania się przechodzenia i przebywania osób postronnych w okolicach szatni, miejscach wyznaczonych do ćwiczeń, korytarzach przy hali sportowej.
 5. Po lekcji wychowania fizycznego uczeń obowiązkowo myje ręce wodą z mydłem.
 6. Każdy uczeń powinien posiadać własną, oznaczoną butelkę z wodą.
 7. Podczas zajęć wychowania fizycznego ograniczone zostają ćwiczenia i gry kontaktowe (koszykówka, piłka ręczna).
 8. Gry i ćwiczenia kontaktowe zostają zastąpione innymi (np. siatkówka, lekkoatletyka).
 9. W sprzyjających warunkach atmosferycznych zajęcia wychowania fizycznego powinny być prowadzone na zewnątrz budynku.
 10. Przyrządy i przybory sportowe, których nie można skutecznie umyć, zdezynfekować, zostaną usunięte lub będzie uniemożliwiony do nich dostęp. Natomiast przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze, hokejki, itp.) będą czyszczone lub dezynfekowane po każdych zajęciach.
 11. W hali sportowej, sali fitness sprzęt sportowy oraz podłoga powinny być umyte detergentem lub zdezynfekowane przynajmniej raz dziennie.
 12. Korzystanie z placu zabaw będzie możliwe wyłącznie pod nadzorem opiekuna, po każdej grupie wszystkie urządzenia zostaną wyczyszczone, zdezynfekowane.

Zasady funkcjonowania biblioteki i czytelni szkolnej

 1. Pomieszczenia wypożyczali oraz czytelni szkolnej na czas epidemii będą niedostępne dla użytkowników biblioteki.
 2. Zawieszony zostaje wolny dostęp do regałów w wypożyczalni i czytelni szkolnej. Zamówione przez czytelnika książki podaje wyłącznie bibliotekarz.
 3. Zbiory będą udostępniane w godzinach pracy biblioteki szkolnej w wyznaczonym do tego miejscu, tj. przy stanowisku w drzwiach biblioteki szkolnej – z zachowaniem bezpiecznej odległości pomiędzy bibliotekarzem, a czytelnikiem.
 4. Jednocześnie przy stanowisku wypożyczenia książek może znajdować się tylko jeden czytelnik.
 5. Po przyjęciu książek od czytelnika blat, na którym leżały, jest każdorazowo dezynfekowany.
 6. Przyjęte książki są odkładane na trzy dni w wyznaczone, odizolowane od innych zbiorów miejsce i oznaczone datą zwrotu. Po odbytej kwarantannie woluminy zostaną ponownie dołączone do zbiorów biblioteki.
 7. Nie ma możliwości korzystania ze zbiorów czytelni w obrębie jej pomieszczeń.

Pomieszczenia biblioteki i czytelni są regularnie wietrzone, a powierzchnie, takie jak klamki, poręcze i blaty podlegają systematycznej dezynfekcji.

 1. Użytkownicy niestosujący się do wytycznych mogą być czasowo pozbawieni prawa do korzystania ze zbiorów biblioteki.

Założenia organizacyjne świetlicy szkolnej

 1. Na zajęcia świetlicowe może uczęszczać wyłącznie uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Rodzice są bezwzględnie zobowiązani do poinformowania o objęciu kwarantanną domowników.
 3. Czas pracy świetlicy dla dzieci z oddziału przedszkolnego trwa od 6:30 do 16:00, dla uczniów z klas I – III w godz. 11:30 – 16:30.
 4. Zaleca się korzystanie przez wychowanków z zajęć na świeżym powietrzu.
 5. Środki do dezynfekcji rąk są umieszczone przed wejściem do świetlicy szkolnej w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.
 6. W czasie epidemii do świetlicy szkolnej przyjmowani są przede wszystkim uczniowie, którym rodzice nie mogą zapewnić innej opieki.
 7. Rodzice / opiekunowie uczniów uczęszczających na zajęcia świetlicowe winni pozostawać w kontakcie ze szkołą i niezwłocznie odbierać telefon wpisany w Karcie zgłoszenia, jako numer do szybkiej komunikacji. Rodzice zobowiązani są do podania i aktualizowania wszelkich możliwych numerów telefonów w celu szybkiego kontaktu.
 8. Uczniowie uczestniczący w zajęciach świetlicowych zobowiązani są przestrzegać zasadę dystansu min. 1,5 m.
 9. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do świetlicy niepotrzebnych przedmiotów.
 10. Świetlicę szkolną należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w pomieszczeniu), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 11. Jeżeli wychowawca świetlicy zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, dziecko niezwłocznie zostaje odizolowane od grupy przez wyznaczonego przez dyrektora pracownika i oczekuje pod jego opieką na rodziców. Opiekun przebywający w tym samym pomieszczeniu powinien zachować dystans wynoszący min. 2 m, zakryć usta i nos maseczką. O zaistniałej sytuacji niezwłocznie poinformowani zostają rodzice / opiekunowie ucznia, dyrekcja szkoły lub służby medyczne.
 12. Dziecko uczęszczające do świetlicy szkolnej (wychowanek świetlicy) zobowiązany jest do dostosowania się do zasad i procedur związanych z panującą epidemią COVID-19 – zachowania dystansu podczas zabawy, dbania o higienę rąk, unikania dotykania oczu, nosa, ust, stosowania ochrony podczas kichania i kaszlu, każdorazowego informowania wychowawcy świetlicy o złym samopoczuciu, wyposażenia przez rodziców / opiekunów       w maseczkę ochronną – w przypadku wystąpienia takiej konieczności lub na polecenie wychowawcy świetlicy uczeń jest zobowiązany ją założyć i nosić, uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 13. Wychowawca w świetlicy szkolnej ma obowiązek dostosowania się do zasad i procedur związanych z panującą epidemią COVID-19 – zachowania dystansu podczas zajęć, dbania o higienę rąk, unikania dotykania oczu, nosa, ust, stosowania ochrony podczas kichania i kaszlu.
 14. Rodzice uczniów, którzy wykazują jakiekolwiek objawy chorobowe związane z alergią, astmą czy innymi schorzeniami przewlekłymi, zobowiązane są do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego ten fakt.
 15. Rodzic / prawny opiekun zobowiązany jest dotrzymać wcześniej zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w świetlicy oraz odbioru do godziny 16.30.
 16. Dzieci ze świetlicy odbiera wyłącznie jeden rodzic / prawny opiekun lub osoba upoważniona bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Osoby odbierające dziecko przy wejściu do placówki zobowiązane są bezwzględnie przestrzegać reżimu sanitarnego, czyli: założyć maseczkę zakrywającą usta i nos, zdezynfekować ręce oraz zachować dystans społeczny. Aby ograniczyć kontakt z osobami z zewnątrz, wejście na teren szkoły w celu odebrania dziecka ze świetlicy nie będzie możliwe podczas trwania przerwy między lekcjami.
 17. W przypadku konieczności częściowego lub całkowitego zawieszenia stacjonarnej pracy szkoły dyrektor placówki niezwłocznie informuje rodziców o przyjętych rozwiązaniach poprzez stronę internetową, e-dziennik oraz wychowawców klas.

Praca stołówki szkolnej

 1. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo należy wprowadzić zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników (przyłbica, maski, rękawice, fartuchy).
 2. Powinna być zachowana odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe – zapewnienie środków ochrony osobistej.
 3. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.
 4. Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych zapewniających prawidłowe warunki sanitarno – higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii.
 5. W szkole odbywać się będzie zmianowe wydawanie posiłków.
 6. Konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.
  Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.
 7. Dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.
 8. Personel kuchenny powinien ograniczyć kontakty z uczniami i nauczycielami.
 9. Zgodnie z regulaminem Stołówki szkolnej zobowiązuję się Rodziców do:
 • terminowego regulowania płatności za wydane posiłki do 10 dnia każdego miesiąca  na numer konta 64  8137  0009  0033  6040  2000  0010  w nazwie odbiorcy:           Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łodygowicach , a w  tytule : wpłata za żywienie, imię i nazwisko dziecka, klasa, miesiąc  i należna kwota,
 • zgłaszania nieobecności dziecka pisemnie lub telefonicznie w pierwszym dniu dłuższej nieobecności dziecka do godz.8.00, telefon kontaktowy 33 86 20 627,
 • pisemnego zgłaszania rezygnacji z korzystania z posiłków w danym miesiącu od pierwszego dnia następnego miesiąca,
 • odliczenia za niewykorzystane posiłki będą dokonywane tylko i wyłącznie po zgłoszeniu nieobecności dziecka pisemnie  lub telefonicznie,
 •  w przypadku wzrostu cen żywności stawka żywieniowa może ulec zmianie.

VIII  PRACA SZKOŁY W TRYBIE HYBRYDOWYM

 1. Praca w trybie hybrydowym może mieć miejsce w przypadku stwierdzenia i późniejszego zakazu przez Państwowy Inspektorat Sanitarny pracy w trybie tradycyjnym ze względu na brak odpowiedniej powierzchni poszczególnych pracowni, które nie mają odpowiedniej powierzchni zgodnie z aktualnymi zaleceniami GIS.
 2. Praca w tym trybie może mieć miejsce także w momencie, kiedy jedna z klas lub większa liczba klas idzie na kwarantannę. Wtedy nauczyciele tych klas przechodzą na tymczasowy tryb zdalny i po określonej przerwie wracają do trybu tradycyjnego.
 3. Hybrydowy model pracy szkoły zakłada łączenie możliwości pracy zdalnej z pracą tradycyjną. Może występować w różnych odmianach, zakładających:
 • klasy 0-III nauczanie stacjonarne w szkole, w klasach IV-VIII rozdzielenie uczniom nauki na pracę stacjonarną i zdalną wymiennie co dwa tygodnie z podziałem ustalonym przez dyrektora zgodnie z obowiązującym planem lekcji;
 • klasy 0-III uczą się w trybie stacjonarnym, uczniowie klas IV-VIII przechodzą tylko na zdalne nauczanie.
 1. Przy zakażeniu większej, nieokreślonej, a potwierdzonej liczby uczniów, po analizie sytuacji i przy akceptacji sanepidu i organu prowadzącego, szkoła przechodzi wyłącznie w tryb nauczania zdalnego.

IX PRACA SZKOŁY W TRYBIE ZDALNYM

 1. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego dokonuje analizy możliwości pracy zdalnej przez dziecko i przekazuje tę informację dyrektorowi szkoły.
 2. Dyrektor placówki podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Konieczna będzie w tym przypadku zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 3. Uczniowie oraz nauczyciele zostaną przeszkoleni w zakresie korzystania z programów oraz  narzędzi pracy zdalnej (Google Gmail, Classroom, Meet). Zaleca się prowadzenie lekcji on-line z częstotliwością dostosowaną od ilości godzin przypadających na dany przedmiot. Pozostałe formy nauczania zdalnego pozostają bez zmian – przekazywanie prac, zadań i ich odsyłanie za pomocą wybranych przez szkołę narzędzi.
 4. Nauczanie zdalne odbywa się zgodnie z planem lekcji danej klasy.

X  PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM SARS-CoV-2 LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19

U UCZNIA

 1. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby covid-19 (gorączka, kaszel, duszności), zostaje bezzwłocznie odizolowane do wyznaczonego pomieszczenia przez pracownika wyposażonego w przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki.
 2. Wyznaczony pracownik pozostaje z dzieckiem, utrzymując min. 2 m odległości.
 3. Nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.
 4. Dyrektor lub wicedyrektor / pracownik wskazany przez dyrektora bezzwłocznie zawiadamia rodziców.
 5. Rodzic / prawny opiekun po otrzymaniu informacji o obecnym stanie zdrowia dziecka jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania go ze szkoły. Odbywa się to przy wyznaczonym wejściu. Osoba opiekująca się chorym uczniem odprowadza go do wyjścia i przekazuje rodzicowi / prawnemu opiekunowi.
 6. Przy odbiorze ucznia ze szkoły nauczyciel podaje rodzicom informację o niepokojącym samopoczuciu i zauważonych zmianach w zachowaniu dziecka w czasie pobytu w szkole.
 7. Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną w razie złego stanu dziecka.
 8. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń, zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami, a dezynfekcji zostają poddane powierzchnie, z którymi uczeń miał kontakt (blaty, poręcze, uchwyty, itp.).
 9. Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik ustala listę uczniów i pracowników przebywających w tym samym czasie w pomieszczeniach szkoły, w których przebywał podejrzany o zarażenie uczeń.
 10. W celach profilaktycznych niezwłocznie odsuwa się osoby, które miały kontakt z uczniem podejrzanym o zakażenie, od kontaktu z innymi uczniami i ich bezpośrednimi opiekunami, do czasu uzyskania szczegółowych zaleceń sanitarno-epidemiologicznych.
 11. O zaistniałej sytuacji dyrektor informuje indywidualnie rodziców innych dzieci, które miały kontakt z uczniem podejrzanym o zakażenie koronawirusem, w celu bacznego obserwowania i ewentualnego reagowania na pogorszenie się samopoczucia ich dziecka.
 12. Rodzice dziecka podejrzanego o zakażenie koronawirusem są zobowiązani na bieżąco informować dyrektora szkoły o fakcie potwierdzenia lub niezarażenia dziecka koronawirusem oraz wszelkich zaleceniach wydanych rodzicom przez stację sanitarno-epidemiologiczną w celu podjęcia przez dyrektora odpowiednich działań, zgodnych z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego odnoszącymi się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 13. W placówce nie podaje się uczniom żadnych leków – doustnych, wziewnych oraz w postaci zastrzyków, maści i żelu (nie dotyczy dzieci przewlekle chorych).
 14. W przypadku braku kontaktu z rodzicami dziecka dyrektor szkoły podejmuje odpowiednie decyzje administracyjne, powiadamiając pogotowie ratunkowe i sanepid.

U PRACOWNIKA

 1. W przypadku niepokojących objawów pracownik nie powinien przychodzić do pracy. Zobowiązany jest pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno -epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zarażony koronawirusem.
 2. Zaleca się pracownikowi bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępnych na stronie: www.gis.gov.pl, a także obowiązujących przepisów prawa.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Nakazane jest wstrzymanie przyjmowania kolejnych grup dzieci, powiadomienie stacji sanitarno-epidemiologicznej i stosowanie się ściśle do wydawanych przez nią instrukcji i poleceń.
 4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 5. Należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w miejscach, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i wydać zalecenie, aby zastosowały się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 6. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się po poradę lub konsultację do właściwej powiatowej stacji sanitarno – epidemiologicznej.
 7. O zaistniałym zdarzeniu dyrektor powiadamia organ prowadzący szkołę.

XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkie powyższe procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora szkoły.
 2. Procedury obowiązują do czasu ich odwołania.
 3. Procedury są kompatybilne z wytycznymi GIS i MEN.