Regulamin Biblioteki

Regulamin Biblioteki Szkoły Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Łodygowicach

Zasady korzystania z wypożyczalni
1. Biblioteka jest czynna w godzinach ustalanych corocznie w zależności od organizacji pracy szkoły, a godziny otwarcia podane są na drzwiach wejściowych .
2. Uczniowie w czasie przerw mogą korzystać z wypożyczalni. Zasady korzystania z czytelni określa osobny regulamin.
3. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice.
3. Wypożyczać książki można jedynie na swoje nazwisko. Nie wypożycza się książek na nazwisko innej osoby. Wyjątek stanowią rodzice, których wypożyczenia są odnotowywane na karcie czytelnika dziecka.
4. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki (w tym jedną lekturę obowiązkową) na okres miesiąca, a w uzasadnionych wypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczonych pozycji z podaniem terminu ich zwrotu.
5. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a biblioteka nie ma na nią zamówień, może przed upływem terminu zwrotu prosić o jej prolongowanie.
6. Uczeń, który nie oddał książki w terminie nie może korzystać z księgozbioru bibliotecznego. Bibliotekarz może przydzielić ujemne punkty z zachowania za nieterminowe zwroty książek.
8. Czytelnikom nie wolno samemu zdejmować książek z regału podręcznego, a korzystanie z niego należy wpisać do zeszytu odwiedzin czytelni.
9. Książek wypożyczonych w bibliotece nie należy samowolnie przekazywać innym osobom.
10. Książki i inne dokumenty należy szanować jako dobro wspólne. Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.
11. Zbiory specjalne (kasety VHS, płyty DVD i CD, programy multimedialne) wypożyczane są nauczycielom.
12. W bibliotece obowiązuje cisza, zakaz wnoszenia i spożywania posiłków oraz napojów, a także zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń, które mogą zakłócić spokój.
13. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki (innego dokumenty) należy ją odkupić lub zwrócić inną o równej lub większej wartości (tylko w sytuacji, gdy nie jest możliwe nabycie identycznego egzemplarza i po uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem).
14. Na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego książki powinny być zwrócone do biblioteki.
15. Pracownicy szkoły są zobowiązani do zwrotu wypożyczonych zbiorów terminie określonym przez bibliotekarza.
16. Każdy użytkownik zobowiązany jest do zaznajomienia się z niniejszym regulaminem i do bezwzględnego przestrzegania go.
17. W stosunku do uczniów, którzy łamią postanowienia niniejszego regulaminu mogą zostać zastosowane kary wyznaczone przez bibliotekarza zgodne ze statutem Zespołu Szkół nr 1 im. Królowej Jadwigi w Łodygowicach.
19. Rozstrzyganie spraw nieregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu leży w kompetencjach Dyrektora szkoły.

Zasady korzystania z czytelni
1. Czytelnia jest miejscem samokształcenia uczniów i nauczycieli, w którym można czytać książki, korzystać z księgozbioru podręcznego, odrabiać lekcje, przygotowywać się do zajęć, korzystać z pomocy nauczyciela bibliotekarza w wyszukiwaniu informacji w różnych źródłach.
2. Czytelnia jest miejscem cichej pracy. Uczeń, który nie przestrzega regulaminu czytelni może zostać wyproszony z biblioteki i ukarany.
3. Korzystający z czytelni wpisują się do zeszytu odwiedzin.
4. Z księgozbioru podręcznego użytkownicy korzystają na miejscu, jednak w uzasadnionych wypadkach bibliotekarz może udzielić zgody na wypożyczenie do domu, na krótki termin.
5. Przeczytane woluminy należy odkładać na miejsce.
6. Bibliotekarz ma prawo sprawdzić, czy osoby przebywające w czytelni, nie powinny być w tym czasie na lekcji.
7. Rozstrzyganie spraw nieregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu leży w kompetencjach Dyrektora szkoły.