Szkoła
Siłownia 1
Siłownia 2
Siłownia 3
Hala 4
Hala 5
Hala 6
Hala 7

Zapraszamy na mecz bokserski – sobota, 29 września, g. 17.00

Zmiana czasu przerw międzylekcyjnych

Uwaga – zmiana czasu przerwy „obiadowej” po 4-tej lekcji.

Informujemy, że od dnia 17 września 2018 roku – od poniedziałku – następuje zmiana czasu przerw międzylekcyjnych od godziny 11.30. Przerwa obiadowa po 4-tej lekcji zostaje wydłużona o 10 minut i będzie trwała 30 minut. W związku z tym zmienia się również czas rozpoczęcia i zakończenia następnych lekcji oraz przerw, tj.:

 • 11.30 – 12.00 (przerwa obiadowa po 4-tej lekcji)
 • 12.45 – 13.05 (przerwa obiadowa po 5-tej lekcji)
 • 13.50 – 14.00 (przerwa po 6-tej lekcji)
 • 14.45 – 14.55 (przerwa po 7-tej lekcji)

Godziny prowadzenia zajęć lekcyjnych w szkole od 17 września 2018r:

 • Lekcja 1 – 8.00 – 8.45
 • Lekcja 2 – 8.55 – 9.40
 • Lekcja 3 – 9.50 – 10.35
 • Lekcja 4 – 10.45 – 11.30
 • Lekcja 5 – 12.00 – 12.45
 • Lekcja 6 – 13.05 – 13.50
 • Lekcja 7 – 14.00 – 14.45
 • Lekcja 8 – 14.55 – 15.40

Klasa czwarta: matematyczno – językowa.

Informujemy, że od 1 września 2018r. otwarliśmy w naszej szkole klasę czwartą

z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego i matematyki.

Uczniowie będą mieli 5 godzin lekcyjnych matematyki
oraz 5 godzin lekcyjnych języka angielskiego tygodniowo.

Program zajęć z informatyki będzie poszerzony
o algorytmikę i podstawy programowania komputerowego.

Oferta skierowana jest do uczniów o uzdolnieniach i zainteresowaniach matematycznych, informatycznych i technicznych, pragnących jednocześnie doskonalić znajomość języka angielskiego na wysokim poziomie.

Uczniowie będą poszerzać i pogłębiać wiedzę i umiejętności poprzez:

 • doskonalenie umiejętności komunikatywnego posługiwania się językiem angielskim,
 • poznanie różnorodności kultur krajów anglojęzycznych,
 • rozbudzanie zainteresowania matematyką, informatyką i naukami ścisłymi,
 • rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, algorytmiki, dedukcji i wnioskowania,
 • wzmocnienie kompetencji matematycznych, informatycznych i językowych
 • rozwiązywanie dodatkowych zadań z matematyki, języka angielskiego i informatyki
  o podwyższonym stopniu trudności na lekcji i w domu
 • przygotowanie do konkursów matematycznych, językowych i informatycznych
 • przygotowanie do rozwijania kompetencji informatycznych związanych z programowaniem komputerowym, robotyką, tworzeniem stron internetowych, pracą w sieciach komputerowych
  i wykorzystaniem zasobów Internetu.
 • zapobieganie uzależnieniom od Internetu i komputera.

„Dobry Start” dla ucznia

„Dobry Start” dla ucznia

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.  Po raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin w tym roku. Wsparciem zostanie objętych 4,6 mln uczniów.

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

Aby otrzymać wsparcie, należy do 30 listopada złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej właściwe dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko.

Wniosek będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia droga tradycyjną (papierową).

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Więcej informacji na temat programu jest na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.