Szkoła

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

System rekrutacji elektronicznej do szkół ponadpodstawowych
dla uczniów klas ósmych zostanie uruchomiony 15 maja 2023r.

https://slaskie.edu.com.pl


Terminy postępowania rekrutacyjnego dla uczniów klas ósmych.

(terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych)

15.05.2023

19.06.2023 15:00

Rejestracja i składanie wniosków o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych.

Kandydat musi wprowadzić w systemie wymagane informacje, wydrukować i podpisać wniosek oraz dostarczyć wniosek do szkoły I wyboru w wersji papierowej (lub w wersji elektronicznej podpisanej Profilem Zaufanym)

Uczniowie klas ósmych wprowadzają samodzielnie do systemu swoje dane osobowe, PESEL, adres zamieszkania, imiona rodziców, swój adres e-mail i numery telefonów – swój oraz co najmniej jednego z rodziców (opiekunów)

19.06.2023

10.07.2023 15:00

Wprowadzanie osiągnięć

Uczniowie klas ósmych wprowadzają samodzielnie do systemu rekrutacji oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, wyniki z egzaminu ósmoklasisty oraz inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie.

23.06.2023 

10.07.2023 15:00

Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia

Dostarczenie do szkoły I wyboru kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopii zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty. (kopie otrzymują ze szkoły)

23.06.2023

10.07.2023 15:00

Złożenie nowego wniosku oraz możliwość zmiany decyzji dotyczącej wyboru szkół i oddziałów

Złożenie nowego wniosku o przyjęcie oraz możliwość zmiany przez kandydata wniosku zaakceptowanego z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje. Opcja zmiany wniosku możliwa wyłącznie po wycofaniu wniosku w szkole I wyboru. W takim przypadku należy udać się do szkoły I wyboru z jednym z rodziców/opiekunów prawnych w celu anulowania zaakceptowanego wniosku. Następnie wprowadzić w systemie nowe informacje i ponownie dostarczyć wniosek do szkoły I wyboru albo w wersji papierowej albo elektronicznej podpisanej Profilem Zaufanym

18.07.2023 08:00

Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia

18.07.2023 08:00

25.07.2023 15:00

Potwierdzanie woli podjęcia nauki

Kandydaci, potwierdzają wole podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani, poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginału zaświadczenia o wyniku egzaminu zewnętrznego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

26.07.2023 14:00

Publikacja list przyjętych

 Szkoły sportowe, językowe, wojskowe:

15.05.2023

29.05.2023 15:00

Składanie wniosków o przyjęcie do oddziałów wstępnych, dwujęzycznych, międzynarodowych, sportowych, mistrzostwa sportowego, przygotowania wojskowego oraz do oddziałów wymagających indywidualnych predyspozycji

30.05.2023 08:00

12.06.2023 15:00

Przeprowadzenie sprawdzianów kompetencji językowych/predyspozycji językowych, prób sprawności fizycznej oraz uzdolnień kierunkowych

Dokładne terminy znajdują się na stronie danej szkoły, która prowadzi takie oddziały. Wyniki zostaną opublikowane do 14 czerwca w szkole, w której kandydat przystąpił do sprawdzianu, oraz w systemie rekrutacji na koncie kandydata.

Pełny terminarz rekrutacji na stronie Śląskiego Kuratorium Oświaty w Katowicach (plik PDF)